எகிப்திய பிரமிட்டுக்களின் பின்னணியில் உள்ள மர்மம். (உண்மையின் தரிசனம்)

0

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-4)- நிராஜ் டேவிட்

ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான காலத்திற்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த கீசா பிரமிட். ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள நவீன வசதிகளை உபயோகித்துக்கூட அப்படியான ஒரு கட்டடத்தை மனிதார்களால் உருவாக்க முடியாது. அப்படியானால் யாரால், எதனால் அந்தப் பிரமிட்டுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன? எப்டி உருவாக்கப்பட்டன? ஏன் உருவாக்கப்பட்டன? அந்தப் பிரமிட்டுக்களின் பின்னால் உள்ள மர்மங்கள் என்ன?

மற்றைய பாகங்கள்:

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-2)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-3)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-4)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-5)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-6)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-7)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-8)- நிராஜ் டேவிட்

பகிரல்

கருத்தை பதியுங்கள்