தொகுப்பு : பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளின் பிரசன்னம், ஆழுகை இருந்துள்ளது என்பதை நிரூபிப்பதற்கு பைபியில்…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-2)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரவாசிகளின் பிரசன்னம் இருப்பதாக பல ஆய்வாளர்கள் அடித்துக் கூறுகின்றார்கள்.…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-3)- நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற பூமியின் கீழ் என்ன இருக்கின்றது என்கின்ற கேழ்விக்கு…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-4)- நிராஜ் டேவிட் ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமான காலத்திற்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த கீசா…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-5)- நிராஜ் டேவிட் 2000 வருடங்களுக்கு முன்னர் பாவிக்கப்பட்ட கொம்பியூட்டர்கள்,  விண்வெளி உபகரணங்கள், விமான…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-6)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் எம்மைச் சுற்றி நிறையவே இருக்கின்றன.…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-7)- நிராஜ் டேவிட் வேற்றுக்கிரகவாசிகளை மனிதர்கள் பார்த்திருக்கின்றார்கள். படம் பிடித்திருக்கின்றார்கள்.  அந்த ஆதாரங்கள் மற்றும் தகவல்களைச்…

உண்மையின் தரிசனம்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-8)- நிராஜ் டேவிட் பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகளினுடைய பிரசன்னம் இருந்ததாக பல ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள். வேற்றுக்கிரவாசிகள்…