தொகுப்பு : ‘கறுப்பு ஜுலை’ இனக் கலவரமா அல்லது இன அழிப்பா?

‘கறுப்பு ஜுலை’ இனக் கலவரமா அல்லது இன அழிப்பா?

‘கறுப்பு ஜுலை’ – இனக் கலவரமா அல்லது இன அழிப்பா?( உண்மையின் தரிசனம்)- நிராஜ் டேவிட் கறுப்பு ஜுலை என்று அழைக்கப்படுகின்ற…