தொகுப்பு : முன்நாள் போராளிகள்

உண்மையின் தரிசனம்

10 முன்னாள் போராளிகள் மாத்திரம்தான் விஷ ஊசியில் கொல்லப்பட்டார்களா?- உண்மையின் தரிசனம் -நிராஜ் டேவிட் https://www.youtube.com/watch?v=XsayUjS69jE தொடர்புபட்ட விபரணம்: முன்னாள்…

உண்மையின் தரிசனம்

முன்னாள்  போராளிகளுக்கு விஷ ஊசி ஏற்றப்பட்டது உண்மையா? உண்மையின் தரிசனம் – நிராஜ் டேவிட் https://www.youtube.com/watch?v=eZFa6pgNrCI தொடர்புபட்ட விபரணம்: 10 முன்னாள்…

தமிழர்களும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளும்

ஈழத் தமிழன் வெட்கப்படவேண்ட ஒரு வீடியோ ஈழத் தமிழர்களின் விடிவுக்காகவென்று போராட முன்வந்த போராளிகளை அந்த ஈழத் தமிழனமே மற்ந்துவிட்ட…

உண்மையின் தரிசனம்

சிறிலங்கா இராணுவத்தின் இரகசிய பாலியல் முகாம்கள்- துண்புறுத்தப்படும் தமிழ் பெண்கள் (உண்மையின் தரிசனம்) – நிராஜ் டேவிட் சிறிலங்கா இராணுவத்தினரால்…