தொகுப்பு : பூமி அழியப்போகின்றதா?

உண்மையின் தரிசனம்

பூமி அழியப் போகின்றதா? உண்மையின் தரிசனம் (பாகம் 1)- நிராஜ் டேவிட் நாம் வாழுகின்ற பூமி அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகின்றது.…