தொகுப்பு : கிறிஸ்மஸ் தின கொண்டாட்டங்களின் பின்னால் உள்ள மர்மம்

உண்மையின் தரிசனம்

இயேசுக் கிறிஸ்து டிசம்பர் 25ம் திகதி பிறக்கவேயில்லை (உண்மையின் தரிசனம்)- நிராஜ் டேவிட் இயேசுக் கிறிஸ்து டிசம்பர் 25ம் திகதி பிறக்கவேயில்லை……