பூமியில் மறைந்துள்ள நிலக்கீழ் நகரங்கள் – வேற்றுக் கிரகவாசிகளின் வேலையா?(உண்மையின் தரிசனம்)

0

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-3)- நிராஜ் டேவிட்

நாம் வாழுகின்ற பூமியின் கீழ் என்ன இருக்கின்றது என்கின்ற கேழ்விக்கு பல பதில்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் பல ஆயிரம்வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்தப் பூமியின் நிலப்பரப்புக்குக் கீழ் மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  பூமியின் கீழ் பல நகரங்கள் அமைக்கப்பட்டு அங்கு எதற்காக மனிதர்கள் வாழவேண்டி இருந்தது. கட்சிதமான அந்த நிலக் கீழ் நகரங்களை உருவாக்கிய தொழில்றுட்பங்கள் என்ன? அந்த தொழில்நுட்பங்களை வழங்கியவர்கள் யார்? அல்லது எது? – வேற்றுக் கிரகவாசிகளா?

மற்றைய பாகங்கள்:

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-2)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-3)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-4)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-5)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-6)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-7)- நிராஜ் டேவிட்

பூமியில் வேற்றுக்கிரகவாசிகள்?  உண்மையின் தரிசனம் (பாகம்-8)- நிராஜ் டேவிட்

பகிரல்

கருத்தை பதியுங்கள்