தொகுப்பு : கருணா புலிகள் பிளவு- நடந்தது என்ன?

உண்மையின் தரிசனம்

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பில் இருந்து கருணா பிரிந்தது முதல் தான் முற்றாகவே ஒதுங்கிக்கொண்டதாகவும், சிறிலங்காப் படைகளுக்கு இராணுவ உதவியே செய்யவில்லை…

உண்மைகள்

மட்டக்களப்பு மக்களின் ஆண்மீக உறுதியைச் சிதைத்துவிடும் எத்தனத்தில் அந்த நேரத்தில் எதிரி புதிய உத்திகளுடன் புறப்பட்டிருந்தான். கருணா என்ற தனிமனிதன்…

உண்மைகள்

கருணா குழுவிற்கும், கருணா குழுவை வைத்து இயக்கியவர்களுக்கும் எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்க தீர்மானித்தார்கள் விடுதலைப் புலிகள். கருணா குழுவின் செயற்பாடுகளை…

உண்மைகள்

கருணா என்ற துருப்புச் சீட்டை தமது இரண்டாவது ஆட்டத்திற்குப் பயன்படுத்த, ஸ்ரீலங்காப் படைத்துறைத் தலைமை தீர்மாணித்தது. மட்டக்களப்பில் கருணா குழு…

1 2 3 4